Vanaf €125,- gratis verzending In 1-3 werkdagen verzonden* Handgemaakt en met liefde ingepakt
0Winkelmand
Product is toegevoegd Bekijk

Subtotaal: 0,00

Bekijk winkelwagenAfrekenen

x Sluiten

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Liefs van Cindy: de eenmanszaak Liefs van Cindy, statutair gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70118566.


1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Liefs van Cindy een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Producten: de producten die Liefs van Cindy verkoopt. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkel verkopen van zelfontworpen cadeau artikelen en DIY-producten. Tevens het geven van workshops met betrekking tot DIY-producten.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Liefs van Cindy en klant krachtens welke Liefs van Cindy de dienst zal uitvoeren.

1.6. Aanbod: de producten en/of diensten die door Liefs van Cindy op de website of per e-mail worden aangeboden.

1.7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de opdrachtgever en/of Liefs van Cindy worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: staging-liefsvancindy.kinsta.cloud

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Liefs van Cindy gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Liefs van Cindy en klant, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Liefs van Cindy verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Liefs van Cindy en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Liefs van Cindy zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. HET AANBOD EN DE OFFERTE

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Liefs van Cindy zal in het aanbod/offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod/offerte.

3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Liefs van Cindy gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Liefs van Cindy niet.

3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Liefs van Cindy het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.5. Liefs van Cindy behoudt zich het recht voor om bij een offerte met een factuurwaarde van meer dan €200,- een vooruitbetaling van 100% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Liefs van Cindy de opdracht zal gaan uitvoeren dan wel de producten levert.
3.6. Alle door Liefs van Cindy gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.

3.7. Liefs van Cindy behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. Liefs van Cindy behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of bestellingen.

3.10. Liefs van Cindy is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Liefs van Cindy verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail of door een bestelling via de webshop. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Liefs van Cindy niet.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Liefs van Cindy binnen bekwame tijd overgaan tot de levering van het product. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Liefs van Cindy onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.4. Liefs van Cindy heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Liefs van Cindy zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Liefs van Cindy wenst te annuleren komt hem dit recht enkel toe indien de opdracht wordt geannuleerd voordat de producten verstuurd zijn en indien het gaat om niet-gepersonaliseerde producten. De klant dient Liefs van Cindy schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren.

4.7. Indien Liefs van Cindy, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Liefs van Cindy gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Liefs van Cindy in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Liefs van Cindy uitgevoerde werk te vergoeden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR LIEFS VAN CINDY

5.1. Liefs van Cindy garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Liefs van Cindy spant zich in om de gegevens die Liefs van Cindy voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient Liefs van Cindy met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. Liefs van Cindy streeft ernaar klachten binnen 14 dagen in behandeling te nemen.

5.4. Liefs van Cindy is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Liefs van Cindy uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Liefs van Cindy eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Liefs van Cindy en/of overige promotionele uitingen van Liefs van Cindy.

5.6. Liefs van Cindy behoudt zich het recht voor om de in opdracht gemaakte ontwerpen op een later moment in de webshop voor eigen verkoop aan te bieden. Liefs van Cindy zal hiervoor te allen tijde om toestemming van de opdrachtgever vragen.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Liefs van Cindy te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Liefs van Cindy onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Liefs van Cindy om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Liefs van Cindy zijn verstrekt, heeft Liefs van Cindy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Liefs van Cindy steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, het banknummer.
6.5. Wanneer Liefs van Cindy inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens.

Liefs van Cindy is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de Klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.

6.6. Bij klachten over de door Liefs van Cindy geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Liefs van Cindy binnen 5 dagen na levering van de producten. De klant vrijwaart Liefs van Cindy één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde producten.

6.7. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Liefs van Cindy mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur. www.webwinkelkeur.nl, deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst.
Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de Stichting Webwinkelkeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel de ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/odr)

6.8. De in artikel 6.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Liefs van Cindy. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de Liefs van Cindy. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.

6.10. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

6.12. Liefs van Cindy kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

 • producten die door Liefs van Cindy tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (namen, geboortedatum, geboorteplaats, speciale kleuren etc.);
 • producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • producten die snel kunnen bederven of verouderen;

producten met een hygiënische verzegeling waarbij de verzegeling door de klant verbroken is;

6.13. Indien de klant Liefs van Cindy de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren.

6.14. Het risico van verzending van de bestelde producten van Liefs van Cindy richting de klant ligt volledig bij de klant. Liefs van Cindy verstuurt de producten met pakketpost van PostNL. Liefs van Cindy is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product.

6.15. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Liefs van Cindy. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Liefs van Cindy, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Liefs van Cindy te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Liefs van Cindy opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van producten zal Liefs van Cindy de bestellingen binnen 2 tot 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad.

7.2. De levertijd van gepersonaliseerde producten kan variëren afhankelijk van het product en/of het ontwerp. Liefs van Cindy stelt de klant tijdig op de hoogte van de levertijd.

7.3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Liefs van Cindy mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van Liefs van Cindy zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Liefs van Cindy geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Liefs van Cindy verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de opdrachtgever en gelden de wettelijke tarieven in verband met de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft Liefs van Cindy voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Liefs van Cindy elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Liefs van Cindy zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Liefs van Cindy verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Liefs van Cindy kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Liefs van Cindy een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.9. Alle door Liefs van Cindy geleverde producten blijven eigendom van Liefs van Cindy totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Liefs van Cindy zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, tekeningen en modellen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Liefs van Cindy tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Liefs van Cindy geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht aan andere retailers of groothandelaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tevens is doorverkoop en distributie niet toegestaan.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Liefs van Cindy en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Liefs van Cindy.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Liefs van Cindy ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Liefs van Cindy.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Liefs van Cindy geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. Liefs van Cindy is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Liefs van Cindy plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Liefs van Cindy vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Liefs van Cindy recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Liefs van Cindy en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Liefs van Cindy kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Liefs van Cindy onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €150,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Liefs van Cindy uitkeert.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Liefs van Cindy dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Liefs van Cindy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Liefs van Cindy toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Liefs van Cindy sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Liefs van Cindy geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Liefs van Cindy.

10.5. Liefs van Cindy is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Liefs van Cindy is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. Liefs van Cindy is afhankelijk van haar leveranciers.

10.7. Klant vrijwaart Liefs van Cindy voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten van Liefs van Cindy.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Liefs van Cindy is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Liefs van Cindy is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Liefs van Cindy weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Liefs van Cindy kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Liefs van Cindy een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Liefs van Cindy onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Liefs van Cindy, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Liefs van Cindy, wanprestatie door leveranciers van Liefs van Cindy waardoor Liefs van Cindy haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Liefs van Cindy of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Liefs van Cindy ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Liefs van Cindy in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.2. Beide partijen, zowel klant als Liefs van Cindy, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.3. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Liefs van Cindy de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Liefs van Cindy voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Liefs van Cindy;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Liefs van Cindy zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.4. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 en 12.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Liefs van Cindy vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.5. Liefs van Cindy behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Liefs van Cindy overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Liefs van Cindy zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Liefs van Cindy in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. De garantietermijn van Liefs van Cindy komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Liefs van Cindy is derhalve niet verantwoordelijk de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor de individuele toepassing van de klant.

13.3. De garantie zoals genoemd in dit artikel geldt niet indien de klant de geleverde producten zelf heeft bewerkt/gerepareerd dan wel heeft laten bewerken/repareren door derden, aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Liefs van Cindy.

13.4. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Liefs van Cindy worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Liefs van Cindy aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Liefs van Cindy.

13.5. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Liefs van Cindy te leveren producten voor rekening komt van Liefs van Cindy, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT


14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Liefs van Cindy en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Liefs van Cindy alleen bindend indien en voor zover deze door Liefs van Cindy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
14.3. Indien Liefs van Cindy op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Liefs van Cindy hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Liefs van Cindy partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.7. De klant en Liefs van Cindy zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Holland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Liefs van Cindy en de klant.

versie: mei 2020